Великоднє вітання Протоархимандрита Василіянського Чину Св. Йосафата о. Ґенезія Віомара

Великоднє вітання Протоархимандрита Василіянського Чину Св. Йосафата о. Ґенезія Віомара

(Testo italiano segue il testo ucraino)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В імені Василіянського Чину Святого Йосафата бажаю церковній Ієрархії, співбратам по Чину, богопосвяченим особам і всім братам і сестрам щасливих Свят Христового Воскресіння – світлого Великодня, як повного виявлення нашого стану як дітей Божих, покликаних нести світові добро, братерство і мир Господа Ісуса Христа Воскреслого.

Бажаю миру всім, особливо хворим братам і сестрам, тим, що страждають, бідним, ув’язненим, маргіналізованим, біженцям і тим, які чекають хоч би на малий жест любові. Бо Ісус помер на хресті за всіх, для всіх воскрес і всім бажає дати життя вічне.

Святослав Гординський, Воскресіння Христове
Український катедральний храм у Мюнхені

Що означає, що Ісус воскрес? Означає, що Божа любов сильніша за зло і саму смерть; означає, що Божа любов може змінити наше життя і життя кожної людини, – осяяти його світлом, зросити і вкрити цвітом оті пустельні частини, які, можливо, ще є в наших серцях.

Віра в Розп’ятого і Воскреслого Господа наповнює наші душі змістом і миром, бо Великдень не є тільки фактом минулого і не стосується тільки самого Ісуса Христа. Його Воскресіння є початком нового стану для кожної людини, яка з вірою звертається до Нього: воскреслий Господь живе в нас, і ми можемо жити в Ньому і для Нього, беручи участь, словом і вчинками, молитвою і працею, у Його місії проголошення Небесного Царства і примирення всього створіння з Богом, вже відтепер насолоджуючись радістю, яка є вічною. Великдень – це день радості. Але не швидкоминучої радості, сповненої розчарувань, а небесної, вічної.

Цього року, можливо, ми відчуваємо більше, ніж в інші роки, відстань, яка існує між голошенням великодньої радості й болісними новинами про загрози війн, хворобу коронавірусу, біженців і скривджених, голод і відчай, які досягають нас у будь-який момент. Але таємниця Великодня посідає реальну чудодійну властивість увійти в наше життя, обіймаючи наші смутки, наші рани, перетворюючи їх у радість. Нехай світло цього справді великого дня зробить нас щасливими й сильними у ділах любові, палкими в милосерді, впевненими у вірі та сповненими надії на добру майбутність.

О. Ґенезій Віомар, ЧСВВ
 Протоархимандрит

Дано в Римі, в монастирі Головної управи Чину
Великдень 2021 року Божого

* * *

Auguri di Pasqua
del Protoarchimandrita dell’Ordine Basiliano di San Giosafat
Padre Genesio Viomar

CRISTO È RISORTO!

A nome dell’Ordine Basiliano di San Giosafat, auguro alla Gerarchia della Chiesa, ai confratelli nell’Ordine, alle persone consacrate e a tutti i fratelli e sorelle una felice festa della Risurrezione di Cristo – giorno luminoso della Pasqua, come piena rivelazione del nostro stato di figli di Dio, chiamati a portare al mondo la bontà, la fraternità e la pace del Signore Gesù Risorto.

Auguro la pace a tutti, specialmente ai fratelli e alle sorelle ammalati, ai sofferenti, ai poveri, ai carcerati, agli emarginati, ai profughi e a quanti aspettano almeno un piccolo gesto d’amore. Perché Gesù è morto sulla croce per tutti, è risorto per tutti e desidera dare a tutti la vita eterna.

Cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della morte stessa; significa che l’amore di Dio può cambiare la nostra vita e la vita di ogni persona – illuminarla di luce, irrigare e far fiorire queste parti desertiche che ancora possono essere nei nostri cuori.

La fede nel Signore Crocifisso e Risorto riempie le nostre anime di significato e di pace, perché la Pasqua non è solo un fatto del passato e non riguarda solo Gesù Cristo stesso. La sua Risurrezione è l’inizio di un nuovo stato per ogni persona che si rivolge a Lui con la fede: il Signore risorto vive in noi, e noi possiamo vivere in Lui e per Lui, partecipando, con le parole e con le opere, con la preghiera e con le attività, alla Sua missione dell’annuncio del Regno dei Cieli e della riconciliazione di tutta la creazione con Dio, godendo già, da adesso in poi, della gioia che è eterna. La Pasqua è una giornata di gioia. Ma non di una gioia fugace, piena di delusioni, anzi, celeste, eterna.

Quest’anno, sentiamo, forse più che in altri anni, la distanza che esiste tra l’annuncio della gioia pasquale e le dolorose notizie sulle minacce di guerre, la malattia del coronavirus, i profughi e gli afflitti, la fame e la disperazione che ci raggiungono in qualsiasi momento. Ma il mistero della Pasqua dispone di una reale proprietà miracolosa di entrare nella nostra vita, abbracciando i nostri dolori, le nostre ferite, trasformandoli in gioia. Possa la luce di questo giorno veramente grande renderci felici e forti nelle opere d’amore, zelanti nella misericordia, saldi nella fede e pieni di speranza per un propizio futuro.

P. Genesio Viomar, OSBM
Protoarchimandrita

Dato a Roma, presso la Casa Generalizia dell’Ordine
Pasqua di Risurrezione 2021

Close Menu