Вступ у силу Статуту Василіянського Чину в новій редакції – Entrata in vigore dello Statuto dell'OSBM nella nuova redazione

Вступ у силу Статуту Василіянського Чину в новій редакції – Entrata in vigore dello Statuto dell'OSBM nella nuova redazione

Понеділок, 2018-10-02     16:20:00 UTC+2     Послання

№ 172/18-UC

Рим, 1.10.2018 р.Б.

Високопреподобні Отці та
Преподобні Брати
Василіянського Чину Святого Йосафата

Справа: Вступ у силу Статуту ЧСВВ у новій редакції

Високопреподобні Отці,
Преподобні Брати

як вам добре відомо, сьогодні вступив у силу Статут Василіянського Чину Святого Йосафата в новій редакції, прийнятий на ХІІІ Римській Генеральній капітулі 2016 року, апробований Конгрегацією для Східних Церков та проголошений декретом Протоархимандрита № 120/18 від 29.06.2018 року.

Відразу після проголошення текст цього Статуту був розісланий в електронному форматі до Протоігуменів всіх Провінцій Чину в українській та італійській мовах, а в середині вересня ц. р. українськомовний текст Статуту був опублікований у видавництві «Місіонер» окремою книжкою під назвою Правила Василіянського Чину Святого Йосафата. Вона містить Коротку історію Василіянського Чину і розвиток його правил, Повчання святого Отця нашого Василія Великого, Статут Василіянського Чину Святого Йосафата, Додатки до Статуту, а також Покажчик до Статуту.

Одночасно був підготований і вже переданий до друку текст такої ж книжки італійською мовою, а стараннями окремих Провінцій Чину ще готуються переклади цього Статуту на інші мови країн, де існують василіянські монастирі та служать наші ченці: португальську, англійську, румунську, словацьку й угорську.

Тож вітаючи вас, дорогі Отці, Диякони і Брати, із вступом в дію нового Статуту нашого Чину, заохочую всіх до пильного його вивчення та уважного і сумлінного його виконання, щоб завдяки старанності кожного цей наш чернечий кодекс сприяв поглибленню нашої посвяти Богові, плеканню спільнотного життя, зростанню в духовності та ще кращому служінню ближнім і Церкві.

З молитвою і братньою любов’ю у Христі,

о. Ґенезій Віомар, ЧСВВ
Протоархимандрит

о. Єфрем Кончак, ЧСВВ
За Головного секретаря

* * *

№ 172/18-IT

Roma, 1.10.2018

Reverendissimi Padri e
Venerabili Fratelli
dell’Ordine Basiliano di San Giosafat

Oggetto: Entrata in vigore dello Statuto OSBM nella nuova redazione

Reverendissimi Padri,
Venerabili Fratelli,

come vi è ben noto, oggi entra in vigore lo Statuto dell’Ordine Basiliano di San Giosafat nella nuova redazione, approvato nella Sinassi generale XIII Romana dell’anno 2016, poi approvato dalla Congregazione per le Chiese Orientali e promulgato con il decreto del Protoarchimandrita № 120/18 del 29.06.2018.

Subito dopo la promulgazione, il testo dello Statuto è stato inviato nel formato elettronico ai Superiori provinciali di tutte le Province dell’Ordine, nelle lingue ucraina e italiana, e il testo ucraino dello Statuto è stato pubblicato, verso la metà del settembre scorso, presso l’editrice «Missioner» in un libro intitolato Regole dell’Ordine Basiliano di San Giosafat. Esso contiene una Breve storia dell’Ordine Basiliano e sviluppo delle sue regole, gli Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno, lo Statuto dell’Ordine Basiliano di San Giosafat, gli Appendici allo Statuto, nonché l’ Indice allo Statuto.

Nello stesso tempo è stato preparato ed è già stato mandato alla stampa il testo dello stesso libro nella lingua italiana, mentre sono ancora in preparazione – a cura delle singole Province dell’Ordine – le traduzioni dello Statuto nelle lingue degli altri paesi, dove ci sono i monasteri basiliani e dove i nostri religiosi svolgono il loro servizio: in portoghese, inglese, romeno, slovacco ed ungherese.

Mentre vi porgo, cari Padri, Diaconi e Fratelli, i miei auguri in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Statuto del nostro Ordine, vi esorto tutti al suo diligente studio e alla sua attenta e responsabile messa in pratica, affinché questo nostro codice religioso stimoli, con la sollecitudine di ciascuno di noi, l’approfondimento della nostra consacrazione a Dio, lo sviluppo della vita comunitaria, l’invigorimento nella spiritualità e il servizio ancora migliore ai prossimi e alla Chiesa.

Con la preghiera e con l’amore fraterno in Cristo,

P. Genesio Viomar, O.S.B.M.
Superiore generale

P. Efrem Konchak, O.S.B.M.
Per il Segretario generale

 

* * *

Текст листа № 172/18 від 1.10.2018 – Il testo della lettera № 172/18 del 1.10.2018

Правила Василіянського Чину Святого Йосафата: Історія – Повчання – Статут – Додатки, Рим 2018 (.pdf українське видання)

Regole dell'Ordine Basiliano di San Giosafat: Storia – Insegnamenti – Statuto – Indice, Roma 2018 (.pdf edizione italiana)

Презентація Правил ЧСВВ, Впр. о. Й. Чверенчук (.pdf українською) – Presentazione delle Regole OSBM, R. P.J. Chverenchuk (.pdf nell'ucraino)

Close Menu