Відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена служінню Василіянського Чину на білоруських землях

Відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена служінню Василіянського Чину на білоруських землях

Неділя, 2017-11-05    21:58:12 UTC+1    Новини

Подаємо повідомлення, білоруською та українською мовами, про Міжнародну наукову конференцію, присвячену 400-літтю Василіянського Чину, «Митрополит Йосиф Велямин Рутський і його реформа східнослов’янського монашества. Служіння Чину василіян на білоруських землях 1617 – 2017», яка відбулася у суботу 4 листопада в м. Барановичах, Республіка Білорусь.

Білоруський текст повідомлення – із сайту парафії св. Йосифа в Мінську svjazep.org. Український переклад – редакції сайту osbm.info.
Світлини із сайту osbm.in.ua.

*   *   *

У Баранавічах прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная служэнню Ордэна базыльянаў на Беларускіх Землях

4 лістапада 2017 г. у Баранавічах, у каталіцкім Катэхетычным каледжы імя Зыгмунта Лазінскага адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мітрапаліт Язэп Вельямін Руцкі і яго рэформа ўсходнеславянскага манаства. Служэнне Ордэна базыльянаў на Беларускіх Землях 1617 – 2017».

Яна праходзіла пад патранатам Біскупа Пінскага Антонія Дзям’янка і Апостальскага Візітатора для грэка-католікаў Беларусі Архімандрыта Сяргея (Гаека).

Навуковую падтрымку канферэнцыі аказалі Генеральны Архіў Ордэна базыльянаў у Рыме, Цэнтр навуковых даследванняў “Collegium Suprasliense”у Супраслі (Польшча) і Духоўны цэнтр “Synergeia pro Oriente Christiano” ў Бары (Італія).

Удзел у канферэнцыі прынялі як айчынныя, так і замежныя навукоўцы (Італія, Польшча, Україна, Расея), духоўныя асобы, у тым ліку святары і манахі-базыльяне. На канферэнцыі прысутнічалі прадстаўнікі Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Баранавіцкага райвыканкама, прадстаўнікі грамадскасці.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся дырэктар Каледжа ксёндз Юры Дрозд. Ад імя Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ўсіх удзельнікаў прывітаў прарэктар па навуковай рабоце Ўладзімір Клімук.

Тэматыка прагучаўшых на канферэнцыі дакладаў ахоплівала шырокі спектр пытанняў, звязаных с дзейнасцю мітрапаліта Язэпа Вельяміна Руцкага і гісторыяй Ордэну базыльянаў на беларуска-украінскіх землях. У прыватнасці, доктар Антоніо Калізі (г. Бары, Італія) і протаіерэй доктар Стэфан Батрух (г. Люблін, Польшча) у сваіх дакладах прааналізавалі навучанне св. Васіля Вялікага аб хрысціянскім духовым жыцці, што пакладзена ў аснову манаскай традыцыі базыльянаў.

Адзін з галоўных даследчыкаў жыцця і дзейнасці мітрапаліта Руцкага – іераманах доктар Парфірый Підручны (Рым, Італія) ў сваім дакладзе разгледзеў, якія ідэі аб рэформе манаства ва Ўсходняй Царкве вылучыў у свой час Язэп Руцкі і ў якой ступені гэтыя ідэі былі рэалізаванымі.

Вялікую цікавасць выклікала выступленне беларускага даследчыка, кандыдата гістарычных навук, намесніка дырэктара НАРБ Дзяніса Лісейчыкава. На падставе новых архіўных дакументаў ён зрабіў спробу рэканструяваць раннія гады жыцця мітрапаліта Язэпа, указаў пры гэтым на шэраг існуючых на сённяшні момант у гістарыяграфіі міфаў, звязаных з яго біяграфіяй. Грэка-каталіцкі святар айцец Яўген Усошын прысвяціў свой даклад пытанню аб ролі базыльянаў ў гісторыі Мінска.

Шэраг навуковых выступленняў былі прысвечаны адукацыйнай дзейнасці базыльянаў. Доктар Радаслаў Дабравольскі (Супрасль, Польшча) распавёў прысутным пра базыльянскія адукацыйныя школы на тэрыторыі Гродзенскай губерні ў 1795—1839 гг. Беларускі навуковец, кандыдат гістарычных навук Вадзім Аніпяркоў з Інстытута гісторыі НАН (Мінск) выступіў з дакладам на тэму “Базыльянскія школы ў рапартах генеральных інспектараў Камісіі нацыянальнай адукацыі Рэчы Паспалітай: 1782—1792 гг.”

Украінскі даследчык іераманах Іеранім Грым з Базыльянскага інстытуту філасофска-багаслоўскіх студый у Львове-Бруховічах у сваім выступленні разгледзеў так званую дабрамільскую рэформу базыльянаў 1882 г., у выніку якой дзейнасць Ордэна значна актывізавалася. Аб галоўных выніках даследванняў, якія праводзяцца міжнародным Цэнтрам вывучэння спадчыны Ордэна базыльянаў “Collegium Suprasliense” у Супраслі, паведаміў прафесар доктар Мар’юш Земло (Беласток, Польшча).

Апошнім прагучаў даклад іераманаха Карнэлія Ярэмака з манастыра базыльянаў у Львове аб сучасным стане Ордэна і галоўных напрамках дзейнасці базыльянаў у свеце.

Канферэнцыя ў Баранавічах стала добрай пляцоўкай для абмена думкамі і грунтоўнага абмеркавання ў сяброўскай атмасферы прагучаўшых на ёй дакладаў. Прысутныя мелі магчымасць задаць дакладчыкам узнікшыя пытанні.

Неабходна адзначыць ветлівасць і гасціннасць Кіраўніцтва Катэхетычнага каледжа імя Зыгмунта Лазінскага, на базе якога адбывалася канферэнцыя, добрыя ўмовы яе арганізацыі.

Завяршылася канферэнцыя Святой Імшой, якую служыў Біскуп Пінскі Антоні Дзям’янка. У сваёй пропаведзі ён звярнуў увагу прысутных на духовую веліч постаці мітрапаліта Язэпа Вельяміна Руцкага і параўнаў яго з вядомым каталіцкім святым Каролем Барамеем, памяць якога ўзгадвалася ў гэты дзень – 4 лістапада.

Па выніках канферэнцыі ў бліжэйшай перспектыве плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў.

*   *   *

У Барановичах відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена служінню Василіянського Чину на білоруських землях

У суботу 4 листопада 2017 року в Барановичах, у католицькому Катехитичному коледжі імені Зигмунта Лозинського відбулася Міжнародна наукова конференція «Митрополит Йосиф Велямин Рутський і його реформа східнослов’янського монашества. Служіння Василіянського Чину на білоруських землях 1617 – 2017».

Вона проходила під патронатом єпископа Пінського Антонія Дзям’янка і Апостольського візитатора для греко-католиків Білорусі Архимандрита Сергія (Гаєка).

Наукову підтримку конференції надали Генеральний архів Василіянського Чину в Римі, Центр наукових досліджень «Collegium Suprasliense» в Супраслі (Польща) і Духовний центр «Synergeia pro Oriente Christiano» в Барі (Італія).

Участь у конференції взяли як вітчизняні (білоруські), так і закордонні науковці (з Італії, Польщі, України, Росії), духовні особи, в тому числі священики й монахи василіяни. На конференції були присутні представники Барановицького державного університету, Барановицького райвиконкому, представники громадськості.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся директор Коледжу священик Юрій Дрозд. Від імені Барановицького державного університету всіх учасників привітав проректор з наукової роботи Володимир Клімук.

Тематика виголошених на конференції доповідей охоплювала широкий спектр питань, пов’язаних із діяльністю митрополита Йосифа Велямина Рутського та історією Василіянського Чину на білорусько-українських землях. Зокрема, доктор Антоніо Калізі (м. Барі, Італія) і протоієрей доктор Стефан Батрух (м. Люблін, Польща) у своїх доповідях проаналізували навчання св. Василія Великого про християнське духовне життя, що лежить в основі монашої традиції василіян.

Один з головних дослідників життя й діяльності митрополита Рутського ієромонах Порфирій Підручний (Рим, Італія) у своїй доповіді, надісланій на конференцію, розглянув, які ідеї про реформу монашества у Східній Церкві підняв у свій час Йосиф Рутський і в якому ступені ці ідеї були зреалізовані.

Велике зацікавлення викликав виступ білоруського дослідника, кандидата історичних наук, заступника директора НАРБ Дениса Лісейчикова. На підставі нових архівних документів він зробив спробу реконструювати молоді роки життя митрополита Йосифа, вказавши при цьому на ряд існуючих на сьогоднішній момент в історіографії міфів, пов’язаних з його біографією. Греко-католицький священик отець Євген Усошин присвятив свою доповідь питанню про роль василіян в історії Мінська.

Ряд наукових виступів був присвячений освітній діяльності василіян. Доктор Радослав Добровольський (Супрасль, Польща) розповів присутнім про василіянські освітні школи на території Гродненської губернії в 1795—1839 рр. Білоруський науковець, кандидат історичних наук Вадим Аніперков з Інституту історії НАН (Мінськ) виступив з доповіддю на тему «Василіянські школи в рапортах генеральних інспекторів Комісії національної освіти Речі Посполитої: 1782—1792 рр.».

Український дослідник ієромонах Єронім Грім з Василіянського інституту філософсько-богословських студій у Львові-Брюховичах у своєму виступі розглянув так звану Добромильську реформу василіян 1882 р., внаслідок якої діяльність Чину значно пожвавилася. Про головні висновки досліджень, які проводяться міжнародним Центром вивчення спадщини Василіянського Чину «Collegium Suprasliense» в Супраслі, повідомив професор доктор Маріуш Земло (Білосток, Польща).

Останньою була виголошена доповідь ієромонаха Корнилія Яремака з василіянського монастиря у Львові про сучасний стан Чину та головні напрямки діяльності василіян у світі.

Конференція в Барановичах стала добрим майданчиком для обміну думками та ґрунтовного осмислення в дружній атмосфері виголошених на ній доповідей. Учасники мали можливість поставити доповідачам питання, які виникли.

Необхідно відзначити привітність і гостинність Керівництва Катехитичного коледжу імені Зигмунта Лозинського, на базі якого відбувалася конференція, добрі умови її організації.

Завершилася конференція Святой Месою, яку відслужив єпископ Пінський Антоній Дзям’янко. У своїй проповіді він звернув увагу присутніх на духовну велич постаті митрополита Йосифа Велямина Рутського і порівняв його з відомим католицьким святим Карлом Боромеєм, пам’ять якого (за римо-католицьким календарем) спогадувалася в цей день – 4 листопада.

За результатами конференції в найближчій перспективі планується видання збірника наукових статей.

Close Menu